Kategorie

Myslivecká péče a lov zvěře

Zoologie a biologie

Každý druh zvěře je velmi specifický, pokud jde morfologii, kombinaci biologických pochodů v populaci, životních projevů, nároků na svůj životní prostor, vzájemných vztahů mezi jedinci stejného druhu popř. mezi jedinci jiných druhů zvěře atd. Druhově specifické jsou rovněž vzájemné interakce mezi zvěří a jejím prostředím, které je v podmínkách ČR tvořeno většinou kulturní krajinou, v níž […]

Chov zvěře

Chov zvěře je definován, jako „odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.“ Subjekt, který vykonává v honitbě právo myslivosti (tzv. uživatel honitby) musí ctít zásady, jejichž dodržení směřuje k naplnění […]

Lovectví

Lovectví je součástí myslivosti, která se zabývá druhy a způsoby lovu zvěře, loveckými pravidly, stopařstvím, ošetřováním ulovené zvěře, úpravou a hodnocením loveckých trofejí.

Kynologie

Pes doprovází člověka na lovu již cca 10.000 let, tedy od doby, kdy lov představoval zásadní prostředek k získání masité potravy. Promyšleným křížením psů různých exteriérových a povahových vlastností získával člověk plemena předurčená pro specifické využití (a to nejen lovecké). Využití některých plemen psů při lovu zcela oprávněně přetrvalo do dnešní doby, neboť práce a […]

Střelectví

Jedná se o nedílnou složku myslivosti, která se zabývá: Loveckými palnými zbraněmi, loveckým střelivem, loveckými chladnými zbraněmi a loveckými pomůckami bezpečnostními a legislativními pravidly pro zacházení s palnými loveckými zbraněmi, loveckým střelivem, chladnými loveckými zbraněmi, loveckými pomůckami prevencí vzniku úrazů při výkonu práva myslivosti a první pomocí při úrazech