Kategorie

Reprodukční materiál lesních dřevin

Udělení licence dodavateli

Každý dodavatel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít pro svoji činnost platnou licenci (§ 20 až 22 zákona č. 149/2003 Sb.). Bez této licence není možné uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu. Licenci uděluje na základě žádosti dodavatele Ministerstvo zemědělství, které zároveň vede ústřední evidenci držitelů licencí. Evidence držitelů licencí je vystavena ve veřejné […]

Uznávání zdrojů

Reprodukční materiál lesních dřevin uváděný do oběhu musí pocházet z tzv. uznaného zdroje reprodukčního materiálu. Uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin provádí pověřená osoba ÚHÚL na základě žádosti vlastníka zdroje. Zdroj reprodukčního materiálu může být uznán jako: identifikovaný (zdroje semen nebo porosty fenotypové třídy C, případně i A a B) selektovaný (porosty fenotypové třídyA nebo B […]

Potvrzení o původu

Oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu Sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin nebo vyzvedávání z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál je dodavatel povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem, stejně tak i oznámení o sloučení reprodukčního materiálu. V případě sběru reprodukčního materiálu není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí […]

Uvádění do oběhu

Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí: „nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem […]

Povinnosti dodavatele

K nejdůležitějším povinnostem dodavatele reprodukčního materiálu podle zákona č. 149/2003 Sb. mj. patří: Vedení evidencí Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti […]

Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Postupy při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin při mezinárodním ochodu a převozech přes hranice řeší § 25 zákona č. 149/2003 Sb. Dovoz reprodukčního materiálu Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit pouze na základě: povolení Ministerstva zemědělství. rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve […]

Genové základny

Problematiku genových základen řeší § 2i zákona č. 149/2003 Sb. a podrobnosti stanovuje § 13 prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb. Za genovou základnu lze vyhlásit soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce. Les […]

Národní program ochrany a reprodukce genofondu

Národní program ochrany a reprodukce genofondu zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin a uvádí tuto oblast do souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a dohodami, například Úmluvou o biologické rozmanitosti přijatou v Rio de Janeiru v roce 1992. Národní program rovněž dotváří právní a organizační rámec nezbytný pro zajištění efektivního a setrvalého využívání […]