Kategorie

Základní informace o myslivosti

Co je to myslivost

Myslivost je v současné době chápána jako komplexní soubor managementových opatření, kterými jsou obhospodařovány populace legislativně vymezených druhů volně žijících živočichů, a současně jako nemateriální statek tradiční a lidové kultury České republiky.

Historie a tradice myslivosti

Lov byl klíčovým nástrojem člověka k získání potravy již v pravěku a tvořil tehdy nedílnou součást jeho života. Tuto skutečnost potvrzují např. archeologické nálezy prvních primitivních loveckých zbraní (tvarované kameny, pěstní klíny, oštěpy, sekery, kyje) a kreseb tehdejších druhů zvířat a loveckých výjevů na stěnách jeskyní. Potřeba lovu zvířat (zvěře) se zachovala do dnešních dnů, […]

Podpora

Poskytování příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Přímá podpora myslivosti je jedním z nástrojů, jímž stát jednak vytváří podmínky pro plnění své povinnosti, uvedené v Článku 7 Ústavy České republiky („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.)“ a jednak vyjadřuje míru svého zájmu na realizaci vybraných činností mysliveckého hospodaření.

Kvalifikace

K úspěšnému složení zkoušek je nezbytné disponovat znalostmi ve všech skupinách a to v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozu jednotlivých částí. Například potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti je jedním z podkladů pro vydání loveckého lístku. Ministerstvo zemědělství na základě svého zmocnění pověřuje právnické osoby prováděním vybraných zkoušek.