Příspěvky

lt

Více o lesnické typologii

Historie lesnické typologie Potřebu diferencovat pěstování lesů podle přírodních podmínek řešil již patent Marie Terezie z roku 1754. Za zakladatele typologie lesů bývá považován finský lesník A. K. Cajander, který na počátku 20. století definoval lesní typ. Jeho metoda byla brzy po vzniku aplikována na Plzeňsku, v Krušných horách a v Krkonoších. V roce 1935 byla v Brandýse nad […]

Mapy

Hlavním výstupem lesnické typologie je lesnicko-typologická mapa.

Zpřesnění mapování

V případě pochybností o správnosti lesnicko-typologické mapy je možno požádat o zpřesnění lesnicko-typologického mapování – tedy o zpřesnění zákresu výskytu lesních typů v terénu. ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen zajišťováním jednotného lesnicko-typologického systému lesů v ČR. Je jediným subjektem oprávněným k provádění zpřesňování lesnicko-typologického mapování, a to bez ohledu na jeho výměru. O zpřesnění lesnicko-typologického mapování […]

Klasifikace nelesního pozemku

V souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, provádí ÚHÚL na žádost vlastníka zalesňovaného pozemku zařazení pozemku do jednotek lesnické typologie – lesních typů. Na základě lesního typu je pak možné určit cílový hospodářský soubor a navrhnout dřevinnou skladbu nového lesního porostu. ÚHÚL je na základě své Zřizovací […]