Povinně zveřejňované informace

Výroční zprávy o poskytování informací
Memorandum GDPR
Informace podle zákona č. 255/2012 Sb.
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy ÚHÚL
Rozpis ukazatelů schváleného rozpočtu
Strategie rovných příležitostí žen a mužů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, včetně svých poboček, dbá́ o ochranu Vašich osobních údajů a zavázal se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování.

 
1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

 
2. Správce osobních údajů:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jeho pobočky.(ÚHÚL)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Eva Lipovská, tel.č. 724 101 222, email:eva.lipovska@equica.cz

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na Koordinátora pro práva subjektů údajů. Zároveň nás můžete kontaktovat na emailové adrese Podatelna@uhul.cz, či pomocí datové schránky datová schránka: n5v4bry.

Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy

 • podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů,
 • podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů prostřednictvím elektronické podatelny ÚHÚL,
 • podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů prostřednictvím podatelny příslušné pobočky/Ústředí,

Při osobním podání žádosti podatelna ztotožní Subjekt údajů dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. U žádosti podané datovou schránkou Subjektu údajů, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem Subjektu údaje podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám Subjekt údajů a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena ÚHÚL a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR.

Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.

 
3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • adresní a identifikační údaje;
 • údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost;
 • informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi;
 • informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy.

Jedná se například o: Jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu; podpis; rodné číslo; E-mail, telefon; Popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam; apod.

 
4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří: Zřizovací listina ÚHÚL č.j. 27819/2001-3030 MZe ČR, zák. č. 289/1995 Sb. – Lesní zákon, zák. č. 149/2003 Sb. – Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, vyhl. č. 29/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, vyhl. č. 132/2014 Sb. – Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin, zákon č. 226/2013 Sb. – Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
 • zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník; zák. č. 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek; zák. č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zák. č. 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další sektorová legislativa;
 • zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • udělení souhlasu subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 
5. Účely zpracování:
 • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti ÚHÚL, včetně poskytování informací;
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci ÚHÚL;
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami;
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž ochrana ÚHÚL proti podvodům a v soudních sporech;
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení evidencí, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů
 
6. Příjemci osobních údajů:
 • dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků;
 • třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.
 
7. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 
8. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centrálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

 
9. Naše webové stránky:

Soubory cookie, využití dat a podobné nástroje:

 • Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
 • Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.
 • V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.
 • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie
 

Propojené stránky:

 • Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.
 

Děti:

 • Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem.
 
Služba Google Analytics:
 • Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání.
 • Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookie anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišli a stránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookie a vaše aktuální IP adresa budou přeneseny z vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google. Google bude tyto informace používat ve vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. IP adresa získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na této adrese. Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout zde.

 

10. Vaše práva:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům;
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud je souhlas odvolán;
 • na omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit u Koordinátora pro práva subjektů údajů. Zároveň nás můžete kontaktovat na emailové adrese Podatelna@uhul.cz či pomocí datové schránky datová schránka: n5v4bry.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ( https://www.uoou.cz ).

Dovolujeme si Vás upozornit, že jsme povinni řádně ověřit totožnost žadatele o naplnění práv subjektu údajů a toto ověření zdokumentovat. Existuje-li pochybnost o totožnosti subjektu údajů, který podává žádost o informace o zpracování osobních údajů, uplatňuje některé z práv subjektu údajů nebo dává správci podnět, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

 
11. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu provedením pokynů uvedených v e-mailu nebo kontaktováním Koordinátora pro práva subjektů údajů.

 
12. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

 
13. Kontaktní možnosti:
Budete-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte na Koordinátora pro práva subjektů údajů. Zároveň nás můžete kontaktovat na emailové adrese Podatelna@uhul.cz či pomocí datové schránky n5v4bry. Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.
 
14. Úpravy dokumentu Informační memorandum (Informace o ochraně osobních údajů):

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018

Aktualizace dokumentu dne 11.5. 2020

Povinně zveřejňované informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který stanoví zveřejnit obecné informace o výsledcích kontrol. ÚHÚL je pověřenou osobou ve smyslu § 10 zákona č.226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobcích na trh. Provádí kontroly hospodářských subjektů, a to v režimu každoročního plánu kontrol a zároveň kontrol provedených na základě informací včetně opodstatněných obav třetích osob, tzv. na podnět (Čl. 10 odst. 2 Nařízení (EU) č.995/2010). Plán kontrol je každoročně sestaven na základě výsledků Analýzy rizika pro příslušný kalendářní rok podle schválené metodiky.
 
V samostatných přílohách jsou v jednotlivých letech od roku 2013 (nabytí účinnosti Nařízení) procenticky vyhodnocené kontroly hospodářských subjektů dle několika parametrů s příslušným komentářem.
 
Kontroly dle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh:

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

č.

Název položky

Obsah

1.

Oficiální název

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

2.

Důvod a způsob založení

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky.

ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem. Více zde.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura ÚHÚL

4.

Kontaktní spojení

Nábřežní 1326
Brandýs nad Labem
250 01

email: podatelna@uhul.cz

tel. +420 326 904 481-4
datová schránka: n5v4bry

Více zde.

5.

Případné platby můžete poukázat

Bankovní účet: 19-0002527201/0710, ČNB pobočka Praha 1, Na Příkopě 28

6.

00020681

7.

DIČ

(není plátcem DPH)

8.

Dokumenty

Výroční zprávy

9.

Žádosti o informace

Žádosti či stížnosti, podněty či jiné dožádání můžete podat na podatelně ÚHÚL.

10.

Příjem stížností a dalších podání

Žádosti či stížnosti, podněty či jiné dožádání můžete podat na podatelně ÚHÚL.

11.

Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je třeba podat na podatelně ÚHÚL.

12.

Formuláře

Formuláře, na ÚHÚL nejsou předepsány žádné formuláře pro žádosti o informace ani pro opravné prostředky.

13.

Návody pro řešení životních situací

Životní situace – Lesní hospodářství, Myslivost, ÚHÚL.

14.

Nejdůležitější předpisy

Legislativa v resortu MZe dle tematických oblastí

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník ÚHÚL (PDF)

16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací

17.

Seznam organizací

(zřizovaných, řízených a jiných organizací,
které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Pobočky ÚHÚL

 

Období 2023 – 2030

Informace o dokumentu
Specifický dokument  č. 1/2022 SD   Účinnost

 

1. 8. 2022

Vydání 2 Datum poslední revize 26. 2. 2024
Počet stran/příloh 5/0 Zpracovatel

   Kateřina Megerlová, DiS.

Ing. Martina Marhulová

Právník JUDr. Radoslav Staško

Kontrolor: Náměstek pro EaP

 

 

Roman Bendl
   

Schvalovatel:             Ředitel ÚHÚL

 

 

 

Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D.

 

I. Preambule

ÚHÚL podporuje rovnost pracovních podmínek mužů a žen a touto „Strategií rovných příležitostí žen a mužů“ napomáhá udržování rovných pracovních podmínek pro ženy a muže v souladu se zákoníkem práce, dalšími právními předpisy, vnitroústavními a organizačními normami Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen „ÚHÚL“) a základními pravidly slušnosti.

Podporuje žádoucí standardy chování zaměstnanců státu a vytváří tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti. Vedení ÚHÚL přispívá k uplatňování těchto zásad, a tím i k rovnoprávnému výkonu práce zaměstnanců, vytvářením otevřeného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům.

 

II. Základní pojmy

Gender – kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví. Odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži. Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným daným rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů.

Genderová rovnost/Rovnost žen a mužů – je koncept, že všichni lidé mají svobodu rozvíjet svoje osobní schopnosti bez omezení, které určují genderové stereotypy a genderové role. Rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů mají být považovány za rovné a výsledek autonomní volby každého jedince.

Identifikované oblasti – oblasti, ve kterých standardně dochází ke zvýšenému riziku diskriminace rovnoprávnosti žen a mužů.

Mateřská a rodičovská dovolená – období předcházející a následující narození dítěte. Mateřská začíná 6–8 týdnů před dnem očekávaného porodu a trvá celkem 28 týdnů, v případě vícečetného porodu 37 týdnů. Standardně na ni navazuje rodičovská do tří let věku dítěte s možností čerpat rodičovský příspěvek ve výši a rychlosti dle volby ve standardním zvýšeném/zrychleném či sníženém/prodlouženém režimu čerpání, max. do 4 let věku dítěte.

Otcovská dovolená – v období prvních 6ti týdnů po narození dítěte lze čerpat otcovskou dovolenou v délce 2 týdnů. Zaměstnanci přísluší po tuto po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění.

Negativní jevy na pracovišti – takové jednání na pracovišti, které potírá hodnoty a zásady lidské důstojnosti, svobody, spravedlnosti, rovnosti, práva a zákonnosti a nestrannosti. Patří sem zejména šikana, nežádoucí nátlak (včetně zesměšňování), sexuální obtěžování, diskriminace nebo korupční jednání.

Korupční riziko – korupčním rizikem se zpravidla rozumí možnost, že dojde ke korupčnímu jednání s negativními dopady do sféry společnosti.

Pružná pracovní doba – režim pracovních směn, při nichž si zaměstnanec či zaměstnankyně sami volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem.

Sexuální obtěžování – chování sexuální povahy, které může být jak verbální, tak neverbální, které osoba, jíž se toto chování dotýká, považuje za nežádoucí. Dochází jím k narušení důstojnosti, snižování statusu a psychické pohody osoby/osob, na kterou je směřováno.

Slaďování práce, soukromého a rodinného života (z anglického work-life balance) – oblast slaďování (harmonizace) se snahou upozornit na nutnost věnovat se nejen pracovní stránce života, ale také nároku na rodinný život a soukromý osobní život.

Strategie rovnosti dokument Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 schválený usnesením vlády České republiky č. 269 ze dne 8. března 2021.

 

III. Praktické zaměření při prosazování zásad genderové rovnosti

Ve „Strategii rovných příležitostí žen a mužů“ (dále také jen „strategie“) byly identifikovány oblasti, které byly rozpracovány do jednotlivých opatření na nadcházející léta. Opatření jsou volena tak, aby byla zachována rovnost práv žen a mužů v  ÚHÚL v návaznosti na pracovní pozice, pracovní úkoly a zachování kultury v  ÚHÚL a zároveň minimalizována případná rizika genderové nerovnosti. Jednotlivé oblasti jsou průběžně evaluovány na úrovni nejvyššího vedení ÚHÚL a v případě nedostatků jsou zaváděna další opatření.

 

IV. Identifikované oblasti

 1. Lidské zdroje a pracovní podmínky

V letech 2012 – 2014 proběhla interní revize a aktualizace personálních činností na základě projektu číslo CZ.1.04/4.1.00/58.00011 „Vytvoření a implementace systému řízení lidských zdrojů v organizaci“, provedeném v roce 2011. Oblast lidských zdrojů se tímto stala důležitou součástí práce vedoucích zaměstnanců, kteří se společně s oddělením personálním a mzdovým a nejvyšším vedením  ÚHÚL snaží jednotlivé oblasti neustále zlepšovat tak, aby docházelo k uspokojení potřeb jednotlivých zaměstnanců a mohla být naplňována pravidla práce v  ÚHÚL. V rámci jednotlivých oblastí se ÚHÚL snaží naplňovat potřeby, které vznikají na trhu práce, a adekvátně na ně reagovat.

oblast hodnocení opatření termín
Výběrové řízení Zdůrazněny benefity pro sladění pracovního a osobního života   Průběžně
Adaptační proces Informace o specifickém dokumentu Strategie rovných příležitostí žen a mužů včetně dalších informací týkajících se této problematiky jsou zařazena do vstupních školení pro nové zaměstnance Konzultace nejasností s vedoucím oddělení personálního a mzdového, doplňující výklad k jednotlivým ustanovením specifického dokumentu Strategie rovných příležitostí žen a mužů Při každém nástupu nového zaměstnance a dále průběžně
Odměňování Dle zákona č. 341/2017, v rámci přiznávání OH nebylo zjištěno pochybení Průběžně
Zvyšování kvalifikace Možnost uzavření kvalifikačních dohod bez rozdílu Průběžně
Pracovní prostředí a kolektiv Na základě dotazníkového průzkumu spokojenosti zaměstnanců z roku 2023 pracovní prostředí hodnoceno jako velmi uspokojivé

Pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců včetně otázek na gender. Průběžné sledování oblastí, ve kterých hrozí riziko diskriminace rovnoprávnosti žen a mužů.

 

Realizace průzkumu spokojenosti v průběhu roku 2028

 

 1. Slaďování práce, soukromého a rodinného života

ÚHÚL si uvědomuje přirozený rozdíl mezi muži a ženami, stejně tak chápe jejich pracovní potřeby, které mohou být rozdílné. Každý zaměstnanec má pro ÚHÚL nezaměnitelnou hodnotu a jedině společně mohou dosáhnout perfektních výsledků. ÚHÚL podporuje individuální přístup k potřebám svých zaměstnanců na všech pozicích tak, aby mohli skloubit pracovní a soukromý život.

Pro tento účel ÚHÚL využívá možnosti zkrácených úvazků, pružnou pracovní dobu, práce z domova, vstřícnost při plánování dovolené a další prorodinné benefity. Důležitou součástí dalších dobrých vztahů na pracovišti je soulad mezi provozními potřebami ÚHÚL a potřebami našich zaměstnanců.

oblast hodnocení opatření termín
Pracovní doba Pružná pracovní doba Probíhá
Práce z domova ÚHÚL umožňuje Probíhá
Zkrácený úvazek ÚHÚL umožňuje Probíhá
Benefity Placené zdravotní volno ve výši do 5-ti dnů Probíhá
MD/RD Jistota pracovního místa po návratu z MD/RD Probíhá
Dovolená ÚHÚL pružně a vstřícně reaguje na požadavky svých zaměstnanců Probíhá

 

 1. Vedení a rozhodování

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích je předpokladem spravedlivého rozdělení zodpovědností, pracovní zátěže a společenského uplatnění. Cílem je zajistit takové pracovní podmínky, které účinně vyvažují potřebu efektivního výkonu práce v požadované kvalitě, a přitom respektují individualitu každého zaměstnance, jeho osobní hodnoty a cíle.

Příležitosti ke kariérnímu posunu jsou dány počtem volných míst na vedoucích pozicích. Fluktuace v ÚHÚL za rok 2023 činila 9,6%.

Převaha mužů zaměstnanců je dána, kromě historicky významně vyššího podílu mužů v lesnictví, také zaměřením ÚHÚL s vysokým podílem práce v terénu. Z toho vyplývá také počet mužů ve vedoucích pozicích. V administrativě a podpůrných odděleních jsou vedoucí pozice zastoupeny i ženami.

Tato skutečnost je dána také počtem uchazečů o zaměstnání – na odborné lesnické pozice se do ÚHÚL hlásí dlouhodobě více mužů než žen.

Zvýšení počtu žen na vyšších pozicích v odborných činnostech a počet žen v organizaci celkově ÚHÚL podporuje snahou o zvýšení zájmu žen o volná pracovní místa prostřednictvím motivující inzerce.

oblast hodnocení opatření termín
Počty uchazečů o zaměstnání Převaha uchazečů nad uchazečkami. Motivující inzerce volných míst, kterou zabezpečí oddělení personální a mzdové Průběžně

 

 1. Důstojnost a integrita žen a mužů při výkonu práce

Vzhledem k historii a tradicím sahajícím až do roku 1935, ÚHÚL vždy byl a je organizací na vysoké odborné úrovni a jeho posláním je sloužit rozvoji lesního hospodářství. Abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout, ÚHÚL klade velký důraz na etiku, morálku a slušnost v mezilidských vztazích na pracovišti. Základním dokumentem, který upravuje chování a jednání zaměstnanců ÚHÚL, je směrnice „Etický kodex ÚHÚL“, která je pravidelně revidována v souladu se „Směrnicí řídící akty“, kdy je zpracovatel vnitroústavní a organizační normy povinen provádět kontrolu platnosti a účinnosti nejméně 1x za 2 kalendářní roky. Jakékoliv negativní prvky na pracovišti v podobě (sexuálního obtěžování, šikany či neetického chování) nejsou na pracovišti ÚHÚL tolerovány (nulová tolerance). V návaznosti na zákon o ochraně oznamovatelů a v souladu se směrnici „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ má každý zaměstnanec možnost bezpečně ohlásit podezření na jakýkoliv incident, který není v souladu se směrnicí „Etický kodex ÚHÚL“ a morálními  hodnotami ÚHÚL.  Totéž může učinit i formou podání dle směrnice „Postup při vyřizování podání“. Výše uvedené hodnoty ÚHÚL udržuje a podporuje pomocí otevřené komunikace, spolupráce v rámci oddělení i mezi jednotlivými organizačními útvary. Tento přístup umožňuje budovat důvěru mezi zaměstnanci a zároveň zachovávat právo na soukromí.

oblast hodnocení opatření termín
Kolektiv a jednání se zaměstnanci V rámci šetření bylo zjištěno, že tyto dvě oblasti jsou našimi zaměstnanci hodnoceny nejlépe. Sledování identifikovaných oblastí, ve kterých hrozí riziko diskriminace rovnoprávnosti žen a mužů Pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců, který provede oddělení personální a mzdové v roce 2028.
Nástroje pro oznámení incidentu Dle zákona o ochraně oznamovatelů řešena oznámení dle směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“, anebo formou podání dle směrnice „Postup při vyřizování podání“. Pravidelná revize a aktualizace směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ a směrnice „Postup při vyřizování podání“ 1 x za 2 roky Trvalé monitorování a vyřizování nahlášených oznámení a podání.
Propagace obsahu Etického kodexu podřízeným zaměstnancům Pochybení nebylo v uplynulém období zjištěno Aktivní prosazování a kontrola dodržování pravidel chování stanovených ve směrnici „Etický kodex ÚHÚL“ vedoucími zaměstnanci ÚHÚL, pravidelná revize a aktualizace směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ 1 x za 2 roky. Průběžně, vždy při nástupu nového zaměstnance seznámení s nastavenými zásadami a principy dle směrnice „Etický kodex ÚHÚL“.

ÚHÚL má identifikováno riziko nedodržování rovnoprávnosti žen a mužů evidované v Registru rizik ÚHÚL , který je pravidelně revidován a aktualizován 1 x za rok.