Pravidla vzniku číselného označení LHC

Otázka: Jak se tvoří kód LHC   Odpověď:
Původní číslování LHC (do r. 1984)

Kód LHC byl šestimístný a měl tuto strukturu:  

pozice znakudélkavýznam
12 odvětví (10 – státní lesy,  11-VÚLHM, atd.)
31 kraj 1 stč, 2jč, 3 zč, atd.
42 lesní závod v rámci kraje
61 pořadové číslo LHC v rámci lesního závodu

  Přechodové období (1985-1996)

Snaha o dodržení číslování do roku 1984 s drobnými odlišnostmi.

Metodika číslování LHC používaná v ÚHÚL (od r.1997)

V rámci správy datové báze LHP bylo nutno zajistit přidělení jednoznačného kódu území, pro nějž byl vypracován LHP nebo LHO. Metodika byla navržena tak, aby splňovala tyto požadavky:  

  • Jedinečný kód v rámci ČR
  • Neměnný kód LHC minimálně po dobu platnosti LHP nebo LHO
  • Návaznost na předcházející LHP
  • Šestimístný číselný kód (LHC_KOD) odpovídající Informačnímu standardu LH

Kód je šestimístné číslo.  

  • První 3 číslice jsou odvozeny z kódu někdejšího lesního závodu, přičemž jsou použity 3 znaky od 3. pozice. Např. LHC Luhačovice s původním kódem 106080 má  nový kód 608000. U LHC, které nepatřily do působnosti Státních lesů  (VÚLHM, Lány, ŠLP apod.)  by tímto došlo k duplicitám a tyto byly tudíž opatřeny zcela novým kódem respektujícím krajovou příslušnost.

V září 1997 bylo rozhodnuto doplnit systém číslování LHC a je zavedeno následující schema pro číslice na 4. – 6. pozici, které zohledňuje charakter majetku.  

  • Znaky od 4. pozice jsou určeny k odlišení nově vzniklých LHC a vycházejí z druhu majetku a jsou přidělovány pobočkou ÚHÚL při obnově LHP (majetky ve správě LČR, MŽP a VLS přiděluje ústředí).
 LS LČR  0XX
Majetky nad 50 hat
 ostatní státní 2XX
 právnické osoby 3XX
 obce a města 4XX
 církve a náb. spol. 5XX
 lesní družstva 6XX
 fyzické osoby 7XX
Majetky do 50 ha (LHO) sloučené podle okresů (do r. 2002) a od roku 2003 dle ORP
 okres 801
 okres 802
 další okresy 8XX
  • XX – dvojmístné pořadové číslo v rámci vymezené skupiny majetků.

  U LHC, kterým byl přidělen kód před zářím 1997, nebylo možno toto schema dodržet.                                                        

Celý systém číslování je zřejmý též ze seznamu platných LHP, jejichž data jsou zařazena v archivu informačního datového centra ÚHÚL. Aby byla dodržena jednotnost číslování přiděluje číselné kódy jednotlivým zpracovatelům LHP a LHO na základě pověření MZe ČR IDC ÚHÚL.