Rozbor stavu modřínu opadavého na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL

Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy
dat LHPO, ERMA a OPRL. První takto zpracovanou dřevinou je modřín evropský, následovat budou
další hospodářsky důležité dřeviny.

Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL
Uvážlivé pojetí správy lesních porostů je založeno na bezpečné produkci poptávaných lesnických ekosystémových služeb. Jejich kvalita a kvantita se odvíjí od úspěšné adaptace na měnící se klima. V rámci tohoto procesu musí lesnický sektor řešit řadu problémů. Jedním z nich je správná volba stanovištně vhodné dřevinné skladby jako základního předpokladu pro realizaci trvale udržitelného obhospodařování lesů. Kromě úpravy druhové skladby lesů je nutné podpořit bohatou strukturu porostů a současně zamezit vzniku rozsáhlých monokultur. Propad v zastoupení doposud nejvýznamnější hospodářské dřeviny smrku ztepilého je nutno nahradit nejen z ekonomického hlediska, ale zároveň je nutné podporovat biodiverzitu nově vznikajících porostů. Pro naplnění uvedených záměrů je žádoucí mít podrobný přehled o stavu a postavení jednotlivých dřevin v rámci lesního hospodářství Česka. Pro vybrané dřeviny tak jsou zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL.

Modřín opadavý (Larix decidua) (PDF)