Rozšíření seznamu katastrálních území dle přílohy Opatření obecné povahy MZe

Dne 14. 9. 2021 vydalo MZe Opatření obecné povahy (OOP) č.j. MZE-49892/2021-16212. Součástí tohoto opatření je příloha č. 1. se seznamem vymezených katastrálních území. Proti předchozímu OOP vydanému 27. 7. 2020 se jedná o rozšíření o 434 kú. Podklady k tomuto rozšíření připravoval ÚHÚL ve spolupráci s MZe na základě podkladů dálkového průzkumu Země a informací z řad zástupců SSL, SVOL a další. Hodnoceným parametrem byla plocha těžeb a souší v jehličnatých porostech při zohlednění procentuálního zastoupení jehličnatých porostů v jednotlivých kú. Toto hodnocení probíhalo kumulativně v souladu s aktualizacemi „kůrovcové mapy“. Pro poslední aktualizaci hodnocení za rozdílové období září 2020 a červenec 2021 byly hraničními parametry pro vymezení absolutní plocha těžeb, souší nad 5 ha a zároveň více jak 3 % snížení plochy jehličnanů v příslušném kú. Dále bylo přihlédnuto k arondaci celkově vymezené zóny při zohlednění navazujících kú.

Níže mapa katastrálních území zařazených do přílohy č. 1 OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 včetně zobrazení nově zařazených kú proti předchozímu OOP (žlutou barvou).

Rajonizace 09 2021 ver2

Zařazené kú si můžete zobrazit na mapovém portálu ÚHÚL.