Seminář k metodice odvození minimální výše lovu spárkaté zvěře

Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře.

Minimální lov spárkaté zvěře bude odvozován podle stupně poškození lesního ekosystému odvozeného metodikou ÚHÚL (Ing. Radim Adolt, Ph.D.).

ÚHÚL v rámci semináře představil celkem pět prezentací. V první prezentaci seznámil účastníky semináře vedoucí Národní inventarizace lesů (NIL) Bc. Jan Máslo s metodikou a parametry šetření škod zvěří v rámci terénního sběru dat na inventarizačních plochách, s aktuálními výsledky škod zvěří zjištěných v rámci třetího cyklu NIL a také s trendy těchto škod mezi druhým a třetím cyklem NIL. Vedoucí specializovaného pracoviště zaměřeného na myslivost Ing. Kamil Turek, Ph.D. prezentoval dosavadní vývoj metod plánování lovu na základě stavu ekosystému, vyhodnocení šetření kontrolních a srovnávacích ploch a příklady hodnocení škod zvěří z okolních států. Metodiku ÚHÚL stanovení minimální výše lovu, která je založena na opakovaném zjišťování škod zvěří z dat NIL a průkazné evidenci lovu, prezentoval její autor Ing. Radim Adolt, Ph.D. Ve své prezentaci také představil navržené indikátory pro stanovení únosné míry poškození lesa zvěří. Praktické uplatnění metodiky na reálných číslech ve své prezentaci ukázal a vysvětlil Ing. Miroslav Lotocký. V závěrečné prezentaci Ing. Kamil Turek, Ph.D. představil návrh „vymezených oblastí“. S těmi novela zákona počítá jako s územími, pro která bude pověřená osoba zjišťovat stav lesa, tedy stupeň poškození lesa. Síť NIL svým designem neumožňuje hodnotit stupeň poškození v jednotlivých honitbách, protože to není jejím primárním cílem, proto budou vymezena větší území, pro která se předpokládá, že data NIL poskytnou dostatečnou přesnost odvozených indikátorů poškození lesa.

Seminář byl organizován hybridní formou, která umožnila účast širokému spektru zájemců. Aktuálnost tématu potvrdila vysoká účast, kdy jen online formou se semináře zúčastnilo více než sto účastníků.

Prezentace ze semináře je možné stáhnout zde:

Záznam semináře (YouTube)