Příspěvky

Naše činnost
K 1. 9. 2023 byla aktualizována informační datová platforma Fakta o lese. V rámci této aktualizace byly doplněny údaje za rok 2022 u všech indikátorů, pro které byly tyto údaje dostupné. Na základě dat ČÚZK byly doplněny údaje u indikátorů plochy lesa a lesnatosti. Z nově aktualizované databáze lesních hospodářských plánů a osnov vycházejí informace o vlastnictví lesů,...
Číst více
Od 20. do 22. června 2023 se na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze (FLD) konalo mezinárodní setkání UNECE/FAO Forest Communicators’ Network. Jedná se o tým specialistů, který se zabývá prací s veřejností v lesnickém sektoru. Workshop proběhl pod záštitou Ministerstva zemědělství a za spolupráce ÚHÚL a FLD. Kromě představení konkrétních aktivit v jednotlivých státech včetně České republiky, byla...
Číst více
Ve dnech 20.–22. 6. 2023 se ÚHÚL ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze (FLD) a regionální kanceláří FAO v Budapešti podílel na realizaci workshopu na téma trvale udržitelného obhospodařování lesů a využití dálkového průzkumu Země (DPZ) v lesnictví. Workshop byl zaměřený na státy východní Evropy a střední Asie....
Číst více
Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře. Minimální lov...
Číst více
Pro odbornou i laickou veřejnost jsme připravili novou informační platformu o lesích v České republice s názvem Fakta o lese. Jak už název napovídá, tak hlavní náplní platformy je soustředit nejdůležitější informace o lesích a lesním hospodářství na jednom místě a ukázat jak jejich historický vývoj, tak aktuální stav, a to nejen na úrovni ČR, ale také...
Číst více
Poradenství v lesním hospodářství a podpora státní správy lesů a myslivosti jsou nedílnou součástí činností ÚHÚL. Nejen v rámci novelizace jednotlivých zákonů a vyhlášek jsme aktualizovali Rádce pro vlastníky lesů do výměry 50 ha. Konkrétně v I., II. a IV. díle jsme rozšířili informace a odkazy na ustanovení příslušných právních předpisů a rozvinuli informační zdroje. Třetí díl tohoto...
Číst více
Národní inventarizace lesů v ČR je od zahájení prvního cyklu v roce 2001 zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji lesů na území ČR. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl sběr dat třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (NIL3) mezi lety 2016 až 2020. Během tohoto období probíhala v ČR...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství pokračuje proces aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). V letošním roce bylo schváleno pět nových přírodních lesní oblastí (PLO) – 3 – Karlovarská vrchovina, 7 – Brdská vrchovina, 12- Předhoří Šumavy a Novohradských hor, 32 -Slezská nížina a 37 – Kelečská pahorkatina a další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. Na...
Číst více
ÚHÚL se spolu s dalšími 22 evropskými organizacemi podílí na čtyřletém projektu Evropské unie PathFinder. Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder...
Číst více
Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční zasedání vrcholných představitelů státní správy odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví uspořádanou v rámci našeho předsednictví v České republice a stejně jako na první akci, workshopu o monitoringu lesů, se i tentokrát na organizaci podílel ÚHÚL. Jednání probíhalo...
Číst více