Příspěvky

Naše činnost
Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo OPRL pro 32 přírodních lesních oblastí (PLO). V roce 2023 byly schváleny OPRL pro následující PLO. Jejich platnost je od 1. ledna 2024 do 31....
Číst více
Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci na zámku Chlumec nad Cidlinou. V první části programu byla představena desetiletá činnost ÚHÚL jako pověřené osoby „Nařízení o dřevu“ (EUTR). Přes sto přítomných bylo seznámeno především s vybranými konkrétními kauzami a kontrolami, které demonstrovaly pestrost kontrolní činnosti. Další část programu se věnovala v květnu tohoto roku...
Číst více
V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2022 na většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 652 KSP, přičemž bylo změřeno 127 915 stromků v...
Číst více
Zveme vás na odbornou konferenci zaměřenou na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 tzv. „Nařízení proti odlesňování a degradaci půd“, které nahrazuje Nařízení o dřevě 995/2010 (EUTR). Nové Nařízení sice vychází z deset let fungujícího Nařízení o dřevu, ale v mnoha ohledech se liší. Zásadní je také zvýšený rozsah počtu sledovaných komodit. Jedná...
Číst více
K 1. 9. 2023 byla aktualizována informační datová platforma Fakta o lese. V rámci této aktualizace byly doplněny údaje za rok 2022 u všech indikátorů, pro které byly tyto údaje dostupné. Na základě dat ČÚZK byly doplněny údaje u indikátorů plochy lesa a lesnatosti. Z nově aktualizované databáze lesních hospodářských plánů a osnov vycházejí informace o vlastnictví lesů,...
Číst více
Od 20. do 22. června 2023 se na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze (FLD) konalo mezinárodní setkání UNECE/FAO Forest Communicators’ Network. Jedná se o tým specialistů, který se zabývá prací s veřejností v lesnickém sektoru. Workshop proběhl pod záštitou Ministerstva zemědělství a za spolupráce ÚHÚL a FLD. Kromě představení konkrétních aktivit v jednotlivých státech včetně České republiky, byla...
Číst více
Ve dnech 20.–22. 6. 2023 se ÚHÚL ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze (FLD) a regionální kanceláří FAO v Budapešti podílel na realizaci workshopu na téma trvale udržitelného obhospodařování lesů a využití dálkového průzkumu Země (DPZ) v lesnictví. Workshop byl zaměřený na státy východní Evropy a střední Asie....
Číst více
Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře. Minimální lov...
Číst více
Pro odbornou i laickou veřejnost jsme připravili novou informační platformu o lesích v České republice s názvem Fakta o lese. Jak už název napovídá, tak hlavní náplní platformy je soustředit nejdůležitější informace o lesích a lesním hospodářství na jednom místě a ukázat jak jejich historický vývoj, tak aktuální stav, a to nejen na úrovni ČR, ale také...
Číst více
Poradenství v lesním hospodářství a podpora státní správy lesů a myslivosti jsou nedílnou součástí činností ÚHÚL. Nejen v rámci novelizace jednotlivých zákonů a vyhlášek jsme aktualizovali Rádce pro vlastníky lesů do výměry 50 ha. Konkrétně v I., II. a IV. díle jsme rozšířili informace a odkazy na ustanovení příslušných právních předpisů a rozvinuli informační zdroje. Třetí díl tohoto...
Číst více
1 2