Vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch v ČR v letech 2013–2020

V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2020 na většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 110 KSP, přičemž bylo změřeno 88 344 stromků v oplocené a 73 491 stromků na volné části KSP (celkem 161 835 ks).

KSP mapa

Mapa kontrolních a srovnávacích ploch v ČR

Okus eliminoval na jednotlivých plochách KSP více jak 1/10 druhů dřevin. Celkově zvěř v ČR zničila v průměru 1/6 stromků (rozdíl hustoty v oplocení a mimo něj byl statisticky významný). Velká část stromků, která přežila trpí poškozením a ztrátou přírůstu. Rozdíl ve výšce stromků v oplocení a mimo něj dosahoval v průměru 28 %. Statisticky významný rozdíl ve výšce stromků byl zjištěn u 94 % častěji zastoupených druhů dřevin (u 17 z 18 dřevin). Přičemž kritická hranice ztráty přírůstu (25-27 %) byla překročena u 66,6 % druhů dřevin. Ve srovnání s kritickou mírou poškození jednotlivých druhů dřevin používanou ve Švýcarsku je 1/2 hospodářsky významných druhů dřevin (JD, BO, BK a DB) v ČRnepřiměřeně poškozena okusem a vytloukáním zvěře. U ostatních dřevin (SM, MD, JV, JS) je poškození těsně pod kritickou mírou. V ČR bylo celkem za poslední 4 roky poškozeno 54,5% zkoumaných terminálních letorostů stromků rostoucích na KSP. Nadměrné poškození lesa zvěří se vyskytovalo na většině zkoumaných lokalitách.

Takováto míra poškození výrazně snižuje stabilitu a odolnost porostů vůči jiným škodlivým činitelům. Ztěžuje zajištění lesních porostů v zákonných lhůtách i dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v porostech. Toto poškození je příčinou vysokých ekonomických ztrát na přírůstu lesních dřevin a výrazně navyšuje náklady na ochranná opatření proti škodám zvěří. Celý tento proces má nejen enormní ekologické, ale i ekonomické důsledky.

Zprávu z vyhodnocení najdete zde.