Vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch v ČR v letech 2013–2022

V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2022 na
většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací
plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 652 KSP, přičemž
bylo změřeno 127 915 stromků v oplocené a 108 460 stromků na volné části KSP (celkem 236 375 ks).

Mapa kontrolních a srovnávacích ploch v ČR

Okus eliminoval na jednotlivých plochách KSP 13 % druhů dřevin. Celkově zvěř v ČR zničila v průměru
15 % stromků (rozdíl hustoty v oplocení a mimo něj nebyl statisticky významný). Velká část stromků,
která přežila, trpí poškozením a ztrátou přírůstu. Rozdíl ve výšce stromků v oplocení a mimo něj
dosahoval v průměru 28 %. Statisticky významný rozdíl ve výšce stromků byl zjištěn u 83 % častěji
zastoupených druhů dřevin (u 15 z 18 dřevin). Přičemž kritická hranice ztráty přírůstu (25-27 %) byla
překročena u 57 % druhů dřevin. Ve srovnání s kritickou mírou poškození jednotlivých druhů dřevin
používanou ve Švýcarsku je 38 % hospodářsky významných druhů dřevin (JD, BK a DB) v ČR
nepřiměřeně poškozena okusem a vytloukáním zvěře. V ČR bylo celkem za poslední 4 roky poškozeno
50 % zkoumaných terminálních letorostů stromků rostoucích na KSP. Nadměrné poškození lesa zvěří
se vyskytovalo na většině zkoumaných lokalitách.
Takováto míra poškození výrazně snižuje stabilitu a odolnost porostů vůči jiným škodlivým činitelům.
Ztěžuje zajištění lesních porostů v zákonných lhůtách i dodržení minimálního podílu melioračních a
zpevňujících dřevin v porostech. Nepřiměřené poškození obnovy se nevyskytuje lokálně, ale na
většině změřených KSP. Toto poškození je příčinou vysokých ekonomických ztrát na přírůstu lesních
dřevin a výrazně navyšuje náklady na ochranná opatření proti škodám zvěří. Celý tento proces má
enormní nejen ekologické, ale i ekonomické důsledky.

Zprávu z vyhodnocení najdete zde.