Zahájili jsme projekt na pomoc lesnickým institucím na Ukrajině

ÚHÚL je realizátorem projektu „Posílení kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu lesů pro harmonizaci se standardy EU“, jehož cílem je podpořit monitoring zdejších lesů a přispět ke zlepšení poskytovaných lesnických údajů, v souladu se strategií podpory lesů a lesnictví na Ukrajině.

Projekt se zaměřuje na sběr lesnických dat v terénu a získávání odvozených výstupů z dat DPZ. První oblastí projektu je dokončení softwaru pro sběr terénních dat sloužící následně pro tvorbu LHP, UKRTAX (vyvíjen na míru ukrajinským požadavkům), a centrální databáze. Ta umožní vyhodnocení získaných dat a jejich zpřístupnění pro lesnický sektor. Oblastí druhou bude podpora využívání metod DPZ a procesního zpracování satelitních dat COPERNICUS a LANDSAT.

Vzniknou tři specializovaná pracoviště DPZ/GIS, která budou poskytovat podporu projektu Národní inventarizace lesů propojením s DPZ a tvorbou mapových výstupů (porostní mapa, rozdílové mapy stavu lesa a lesní půdy atd.). Formou dodávky řady terénního vybavení a realizací několika výukových pobytů a školení dojde k podpoře zabezpečení sběru terénních dat. Informace shromážděné v souvislosti s projektem budou vloženy do budované centrální databáze o lesích. Formou multilicence bude předán kompletní a dopracovaný taxační software UKRTAX.

Na univerzitě bude zřízena specializovaná učebna a budou vytvořeny 3 výukové moduly zaměřené na metodiky využití dat DPZ a jejich zpracování v GIS pro lesnický sektor.  Ve spolupráci s odbornými zástupci fakulty budou vyvinuty metodické postupy odvození mapových výstupů z dat DPZ. Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny bude využívat výstupy projektu pro účely tvorby souhrnných zpráv a zapojení informací o LH Ukrajiny do Lesnického informačního systém pro Evropu (FISE).

Projekt je hrazen z prostředků České rozvojové agentury a je plánován na dva roky. Začátkem května byla uskutečněna pracovní cesta na Ukrajinu spojená se zahájením projektu. Pracovní setkání probíhalo v konstruktivním duchu a setkalo se s pozitivním ohlasem u ukrajinských partnerů, kteří o něm informují na svých webových stránkách Státní agentury pro lesní zdroje Ukrajiny a ukrajinské univerzity.

Více informací o mezinárodních projektech ÚHÚL.