Zřizovací listina

Zřizovací listina
Dodatky

PŘEDMĚT ČINNOSTI (úplné znění) organizační složky státu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se sídlem Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (IČ: 00020681)

 1. Provádění inventarizace lesů v ČR.
 2. Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů, včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů ČR.
 3. Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské úřady a pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 4. Vymezování lesů pod vlivem imisí.
 5. Vyhotovování rozborů, metodik, koncepcí a prognóz.
 6. Zpracování rezortních statistických výkazů odvětví lesního hospodářství a myslivosti, včetně poradenské a školící činnosti.
 7. Zabezpečování funkce informačního a datového centra odvětví lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, spolupráce při tvorbě Informačního standardu lesního hospodářství, budování jednotného geografického informačního systému.
 8. Zabezpečování poradenství a služeb při provádění certifikace lesů ČR.
 9. Zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, včetně zapojování do tuzemských projektů a grantů.
 10. Poradenská, metodická a osvětová činnost.
 11. Účast na mezinárodních aktivitách a zapojování do mezinárodních projektů.
 12. Vyhotovování podkladů pro periodické zprávy o stavu lesů.
 13. Vedení aktivního adresáře pracovníků státní správy lesů, myslivosti a rybářství pro potřeby orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.
 14. Vedení evidence plomb ulovené zvěře.
 15. Vyhotovování znaleckých posudků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu znaleckého oprávnění v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby a v oboru lesní hospodářství s rozsahem znaleckého oprávnění hospodářská úprava lesů pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodařit se státními lesy.
 16. Provádění reprografických, kartografických, fotogrammetrických a knihařských prací.
 17. Plnění dalších úkolů uložených zřizovatelem, včetně dílčích úkolů výzkumného charakteru.
 18. Vytvoření a správa webového portálu Klient myslivosti, který bude obsahovat zejména mysliveckou statistiku a evidenci honiteb.
 19. Výkon dozoru, provádění odborných úkonů, zařazování, změn nebo zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, ukládání předání vzorků ohroženého genetického zdroje, ukládání zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením, nebo zcizením, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a provádění odborných úkonů a vykonávání kontroly v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a to podle pověření Ministerstva zemědělství.
 20. Vedení ústřední evidence podle § 2d odst. 4, § 2g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
 21. Spolupráce na základě dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) při výkonu kontrolní činnosti ve smyslu ustanovení § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, při kontrolách správnosti využití finančních prostředků poskytnutých v rámci podpor dle přímo použitelného předpisu EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v oblasti lesního hospodářství.
 22. Vyhotovování odborných posouzení jako podkladů pro kontrolní funkce zakladatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovování odborných posouzení pro státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.
 23. Provádění průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů.
 24. Provádění odborných činností, uvedených v § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, a to podle pověření Ministerstva zemědělství.
 25. Provádění úkonů veřejnosprávních kontrol podpor lesního hospodářství poskytovaných Ministerstvem zemědělství v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to podle metodiky kontrol schválené Ministerstvem zemědělství a v rozsahu podle pověření ke kontrole vydaného zemědělství podle § 4 kontrolního řádu.
 26. Udržování, aktualizace a doplňování sítě demonstračních objektů v lesním hospodářství a správa informační vrstvy a webového portálu s informacemi o této síti.
 27. Zabezpečování a provádění činnosti spojených s realizací Lesní pedagogiky.
 28. Prováděni odborných činností souvisejících s naplňováním nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do ES.
 29. Zabezpečování správy, vývoje a distribuce kontrolního software určeného pro kontrolu souladu dat lesních hospodářských plánu a osnov s Informačním standardem lesního hospodářství a seznamem povinných položek informačního standardu lesního hospodářství uveřejňovaným Ministerstvem zemědělství. Provádění kontrol souladu předávaného výměnného formátu dat plánů a osnov s Informačním standardem lesního hospodářství a seznamem povinných položek informačního standardu lesního hospodářství ve vazbě na poskytování příspěvku podle hlavy VII. části II. nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytovaní finančních příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 30. Spolupráce při administraci žádostí o poskytnutí dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin podle § 2j zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a žádostí o poskytnutí finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství podle § 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona.
 31. Sběr a zpracování osobních údajů, nezbytných pro plnění úkolů zřizovatele a vyplývajících z předmětu činnosti či z obecně závazných právních předpisů (např. zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů).
 32. V návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci, soustřeďuje souhrnné údaje lesní hospodářské evidence o lesích za celé území ČR. Spravuje a vyhodnocuje souhrnné údaje evidence prostřednictvím Informačního systému lesní hospodářské evidence, vytváří informační standard pro vedení a předávání údajů evidence a poskytuje spolupráci orgánům státní správy lesů při plnění povinností podle § 48 odst. 2 písm. h) lesního zákona.​
 33. Prováděn í odborných činností, uvedených v § 28a, odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb„ o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, a to v oblasti invazních nepůvodních druhů ve smyslu zákona č. 364/2021 Sb„ kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.
 34. Vedení veřejného registru licencí zpracovatelů lesních hospodářských plánů a veřejného registru licencí odborných lesních hospodářů ve smyslu § 44 odst. 8 zákona č. 289/ 1995 Sb„ o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
 35. Tvorba a správa referenční inventarizační sítě pro zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše ve smyslu ustanovení § 7b odst. 1 vyhlášky č. 84/ 1996 Sb„ o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování vlastníkem lesa vyžádaných poloh inventarizačních lokalit pro vlastní lesní hospodářský celek ve smyslu ustanovení § 7b odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb.